Đặng Đức Cương

Chiếc l

Xin bấm vo hnh dưới đy để xem lớn hơn

                            

L rụng về cội

 

~~0))((0~~

Trang nhiếp ảnh

art2all.net