Đặng Đức Cương

 

Thời Giờ

Thời giờ l tiền bạc                                     Như bng cu qua cửa sổ

~~0))((0~~

Trang nhiếp ảnh

art2all.net