Thơ Thiền #12:

Bảo Tánh - Minh Tâm - Quảng-Trí thiền-sư

Phái Vô Ngôn Thông

Nhạc : Beethoven

H́nh ảnh : Liên Như


Nguồn :  YouTube Liennhu

 

Thơ Thiền 12-

Bảo Tánh-MinhTâm-Quảng Trí thiền-sư - phái Vô Ngôn Thông-nhạc Beethoven symphony no.6 đoạn 1-LiênNhư

Tiếp theo Thơ Thiền 12 chúng tôi nói về Thơ Thiền 13, 14, 15 16… Quảng Tri thiền-sư với Thập Mục Ngưu Đồ Tụng-Luận ǵài Trần đ́nh Sơn dịch và chú có lời giới thiệu như sau.

Mười bức tranh chăn trâu là h́nh thức dạy ‘thuật luyện Tâm’ Nó được h́nh thành từ lúc nạ không rơ . Chính ngài Văn Thê Châu Hoằng đời Minh-Trung Quốc- trong lời tựa cho mười bức tranh ấy cũng nói là chưa rơ có phải do tay một người hay không?
Trong thực trạng có hai loại tranh chăn trâu. Một là tranh Đại thừa, hai là tranh Thiền Tông. Phổ Minh thiền-sư và Cự Triệt thiền-sư, môĩ vị lại làm mười bài thi tụng cho mười bức tranh này.Trong bản tân khắc Thiền tông Thập Mục ngưu đồ do Hồ văn Hoán soạn, tập c̣n in them mười bức tranh ‘ Khổ lạc nhơn duyên’ cũng một ư nghĩa là dạy ‘ Thuật luyện tâm’ .

Các bạn nên mua sách đọc th́ sẽ hiểu Thiền không phải chỉ ‘ Trầm tư thủ tịch’ cho chuyện riêng tư của ḿnh mà tự đem lại an hoà cho người xung quanh .

 

 

art2all.net