Nguyễn Ngọc Danh

Album 10: D Hương Thảo

Nguồn :  http://www.cgnl-nn.com/forum/viewforum.php?f=27

 

Nhạc nền : "Scarborough Fair", nhạc ha tấu từ phim "The Graduate"

art2all.net