Nguyễn Ngọc Danh

Album 13: Mu tm o em xưa

Nguồn :  http://www.cgnl-nn.com/forum/viewforum.php?f=27

 

Nhạc nền : "Ngn thu o tm", nhạc Hong Trọng v Vĩnh Phc, tiếng ht Thi Thanh

 

art2all.net