Nguyễn Ngọc Danh

Em cn nhớ ma xun

Nguồn :  http://www.cgnl-nn.com/forum/viewforum.php?f=27

Nhạc nền : trch "Lắng nghe ma xun về", Nhạc Dương Thụ, tiếng ht Bằng Kiều

Trang  Nguyễn Ngọc Danh

art2all.net