Nguyễn Ngọc Danh

 

XUN 2018

Ca-li đo đ nở hoa
Nhớ qu pha một ấm tr Lang Bieng
Nhớ em c ga ngoan hiền
Lng qu xm đạo- con chin Cha trời
Ng Danh

 

 

 

art2all.net