Photo V Thạnh Văn

 

VĨNH BIỆT

VŨ ĐỨC NGHIM

 

 

Gọi người, chẳng thấy tăm hơi
Gọi tn. Khng để nửa lời. My đun
Rơi sương. Toả khi. Ry phn
Một con huyền hạc mun trng bay xa

phds v thạnh văn
Sacramento, 8/2017
 

 

 

 

art2all.net