ĐỖ THẠNH

 

TRCH AI

 

Đi khi thức giấc nửa chiều

Hanh hanh nắng xế reo reo l gầy

Nghe trời lểnh loảng cng my

Nghe ngơ ngơ va nghe ngy ngy hồn

Trch ai thả gi phiu bồng

Thả my đi vắng thả lng trống trơ

Thả chi cu lục hững hờ

Để cho cu bt trật trờ vần yu

                  

Thanh Đa   02.2007

 

 

 

chn trần - thi văn

chn trần

art2all.net