Trần Ngọc Bảo

 

 

Xin bấm vào tựa đề dưới đây để đọc PDF:

BÊN NGOÀI TÔN GIÁO

ĐẠO ĐỨC CHO TOÀN THẾ GIỚI

http://www.art2all.net/chantran/chantran_tho/tranngocbao/benngoaitongiao/BEN-NGOAI-TON-GIAO.pdf

 

~~oO))((Oo~~

 

BEYOND RELIGION
Ethics for Whole World
HIS HOLINESS THE DALAI LAMA


First published in the US in 2011
by Houghton Mifflin Harcourt
First published in India in 2012
by HarperCollins Publishers India
A joint venture with
The India Today Group
Copyright © His Holiness the Dalai Lama 2011
ISBN: 978-93-5029-205-1
2 4 6 8 10 9 7 5 3 1

 

~~oO))((Oo~~


Dịch từ nguyên bản tiếng Anh. Trong dự án hợp tác dịch thuật và phát triển kinh sách Phật giáo Kim cương thừa giữa Văn pḥng Dalai Lama tại Dharamsala, India và Thiện tri thức, 2012.


Biên tập Thiện tri thức: Tịch Quang
Bản quyền đă được bảo hộ,
© Thiện tri thức, 2014

 

 

~~oO))((Oo~~

 

MỤC  LỤC

Lời cảm tạ........................................................
Lời nói đầu......................................................
 

Phần I. Tầm nh́n mới về đạo đức thế tục...........
1.Suy nghĩ lại xu hướng thế tục..........................
2.Nhân tính chung của chúng ta.........................
3.Cuộc t́m kiếm hạnh phúc................................
4.Ḷng từ bi, nền tảng của hạnh phúc..................
5.Từ bi và vấn đề công lư...................................
6.Vai tṛ của khả năng phán đoán........................
7.Đạo đức trong thế giới chung của chúng ta........
 

Phần II. Luyện tâm thông qua rèn trí...................
Dẫn nhập: Bắt đầu từ chính ḿnh........................
8. Sự tỉnh thức đạo đức trong đời sống hằng ngày..
9.Xử lư những cảm xúc phá hoại..........................
10.Vun trồng các giá trị nội tâm then chốt.............
11.Thiền định như là cách luyện tâm....................
Lời cuối.............................................................

7
9
 

21
23
51
65
79
103
125
139
 

163
165
169
185
221
247
289


~~oO))((Oo~~

 

LỜI CÁM ƠN

LỜI NÓI ĐẦU


 

Trang

art2all.net