Thơ Miền Nam

Góp Hương

art2all.net

 

( Tranh : A pair - Picasso)