Nguyễn Hoàng Dương

 

NGƯỜI CHA

 

Nhạc:  Nguyễn Hoàng Dương

Thơ: Ngô Tịnh Yên

Tiếng hát: Quang Phúc

Ḥa âm: Tôn Vương

 

 

 

~~oOo~~

 


 

~~oOo~~