THẢO HỒ

 

 

TNH CHẾT MA THU

 

Nhạc v lời : Thảo Hồ

Tiếng ht : Phương Thy

 

 

 

art2all.net