Nguyễn Văn Thơ

ANH ĐI CNG EM NH

Thơ: Quch Như Nguyệt

Nhạc: Nguyễn văn Thơ

Ha m: Phan Thanh

Tiếng ht: Lệ Tuyền

 

https://www.youtube.com/watch?v=OzACTWBqbsc


 

 

art2all.net