Nguyễn Văn Thơ

BN DNG SNG MƠ

Thơ: Đỗ thị Minh Giang

Nhạc: Nguyễn văn Thơ

Tiếng ht: Bạch Lan

 

https://www.youtube.com/watch?v=rY5-AJIbUv8


 

 

art2all.net