Nguyễn Văn Thơ

 

CHIỀU SI GN

 

 

Thơ: Yn Dạ Thảo
Phổ nhạc: Nguyễn Hữu Tn
Ha m: Tuyền Linh
Ca sĩ: Lệ Tuyền

 

 

 

art2all.net