Đặng Tiến

 

 

Trần Nhân Tông

 

Thiên Trường văn vọng

 

Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên

Bán vô bán hữu tịch dương biên

Mục đồng địch lư ngưu quy tận

Bạch lộ song song phi hạ điền.

 

Tranh Thanh Trí - Trẻ giục trâu về

 

 

ĐT dịch :

Thôn sau thôn trước mờ như khói

Có có không không, đạm sắc chiều

Trẻ giục trâu về c̣i thúc thúc,

C̣ nghiêng trắng ruộng cánh xiêu xiêu.

 

 

Tranh Thanh Trí

 

 

___________

 

Chú của a2a :

1. Theo wikipedia, bài thơ này nguyên tác :

 

天長晚望

 

村後村前淡似煙,
半無半有夕陽邊。
牧童笛裡歸牛盡,
白鷺雙雙飛下田

 

2. Mời đọc thêm bài :

Sự thống nhất giữa Hoàng đế, Thi Nhân và Thiền gia trong một nhân cách - Trần Nhân Tông ( Nguyễn Huệ Chi và Trần thị Băng Thanh)

 

art2all.net