hà nguyên lăngChôn theo em bi-đông đế.
 


tôi dốc bi đông rượu đế nầy
rót lên mộ em vừa vun đầy
uống đi Sáu, uống đi Robert Sáu
uống đi Sáu, uống cho thật say

tôi nghe tiếng thét tôi rền vang
quanh nghĩa trang cây lá lắt lay
tại làm sao? tại sao hở Sáu?
mắt tôi nḥa / lệ thấm môi cay

đất mênh mông chân em không dẫm
chỗ chôn ḿn cở hai gang tay
dẫm để chi nông nỗi thế này
để bây giờ Sáu ơi! Sáu ơi
em nằm dưới / xương, thịt bầy nhầy !!!

bi đông nầy của em đó Sáu
đêm dừng quân em rót nắp đầy
"Mời Ông Thầy! Uống cho đỡ lạnh!"
t́nh thầy tṛ, chứng tích c̣n đây.

chêm rượu thêm /đầy bi đông đế
em chẳng c̣n ǵ ngoài bi đông đây
tôi đào đất chôn theo em, để
em uống say
quên bẳng cuộc chiến chó má nầy.

HNL

 

art2all.net