Hà Nguyên Lăng

 

Có, Không

 Hạt Bụi Nào Bay Qua

 (Vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ)

 

 

Cảm tác từ thi phẩm

Hạt Bụi nào Bay Qua

của T/S Thái Tú Hạp

  

Hạt bụi nào chưa từng bay đến

hạt bụi nào chưa từng bay đi

Cớ chi tâm động vướng sầu bi

Hạt bụi nầy cổ lai tự tại.

Gió phướn tịnh yên kinh cổ ghi *

 

Hạt bụi đậu trên tờ Kim Cang

Tay ai luống khép mở mơ màng

Báu kinh vô tự thành văn tự

Hạt bụi vần xoay trong hợp tan

 

Hạt bụi nào có, có_không, không

Chuông ngân giác tỉnh cuộc vân ṃng

Triều âm lan tỏa vô đồng vọng

Một tiếng _tan rồi có với không !

 

hà nguyên lăng

 

_________________

 

* Lục Tổ : Gió không động,

                  Phướn không động

                  Chỉ có Tâm động

                           (PĐBK)

 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net