Hà Nguyên Lăng

 

 

Đêm Trắng

bạn về đâu?
bạn
đă
về đâu ?

rượu
rót tràn ly
sầu
thêm sầu

cụng ly
tay hẫng
ḷng
hụt hẫng

độc ẩm
đêm về
đêm
rất sâu…

hà nguyên lăng
 

 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net