Hà Nguyên Lăng

 

Đương Xứ Tức Chân

  (để trả lời Đ.L.K.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hỏi rằng: - Ta thật gặp Ta (?)
Mà sao giọt lệ c̣n sa cuối mày
Người c̣n dở tỉnh dở say
Nhớ ai sớm tối đêm ngày ươn ươn
Nợ t́nh ai ấy tơ vương
Bụi trần c̣n lấm, c̣n nương gót giầy…

Rằng thưa: - Cố lư là đây (!)
Long lanh giọt lệ tṛn đầy chân như
Là tỉnh ư ? Là say ư?
Tỉnh say, say tỉnh nhất như vốn là
Người, Đời chung cuộc là Ta
Sầu đau vui khổ sha bà cơi chung
Can chi xa vọng mông lung
Thỏng tay vào chợ từ dung vô cầu
Tức chân_ Đương Xứ : Nhiệm mầu.

HNL

 

 

trang hà nguyên lăng

art2all.net