hà nguyên lăng


Tu Viện San Juan Capistrano
Và Nắng


Nắng soi rơ nét điêu tàn
Tường long mái đổ ngỗn ngang vô thường
Thấy chi? _ một cơi tang thương
Chốn thiêng tu viện cũng tuồng bể dâu
Vĩnh hằng hỏi biết t́m đâu
Vần xoay cát bụi muôn sau vẫn là
Nắng soi nẻo chánh đường tà
Nắng soi tối sáng, nắng là viên dung
Gió lùa để ngơ thánh cung
Mở toang sáu cơi vô cùng nắng soi.
Cảnh trần hưng, phế trêu ngươi
Có, không _hạt bụi mệt nhoài sắc thân.


Hnl

 

 

art2all.net