hà nguyên lăng

 

Th́ thầm

 

 Em thôi tiếng bấc tiếng ch́
Ḷng ta mát rượi tiếng thầm th́ em
Đào nguyên hương mật bên rèm
Treo chi ngoài ngơ dem thèm người qua
Th́ thầm môi mọng nở hoa
Ngậm nghe ngọt lịm vỡ ̣a sắc thân
Lần em thủ thỉ ân cần
Trong ta ân cảm muôn lần ơn ai.
Đời vui_một khắc, đủ dài.

HNL

 

 

art2all.net