hà nguyên lăng

 

 

Tịnh Yên
Trên Ngọn Đỉnh TrờiXứ người, Người vẫy tay đi
Cảo thơm nào sẽ rồi ghi cuộc Người
Đông nầy trên ngọn đỉnh trời
Tay ngàn khói tỏa rượu mời mọc ai
Miếu đền quanh quất tàn phai
Chúc thư vẫn đó đời dài muội mê
Người chừ quyện với sơn khê
Mai vàng thảo mượt xuân về tịnh yên

Hà Nguyên Lăng

 

 

 

 

art2all.net