Hà Nguyên Lăng

Về thăm Huế. Mưa!

                                          H́nh DT/Sông Mây

Về thăm xứ Huế
Nuối chút hương thừa
Hồn ai bóng quế
Đ̣ nào xa đưa

Huế ơi! Huế ơi!
Vẫn đây Thủ Thừa
Áo xưa vời vợi
Bến buồn. Phượng thưa.

Ḥ hơi! Ḥ hợi !
Ai ấy c̣n lưa,
Hương Giang có đợi
Người về năm xưa ?

Lần vô Đại Nội
T́m dấu hài xưa
Chân hoang nhịp lỗi
Nhạt nḥa mưa mưa

Hoàng Cung đỗ nát
Thương mấy cho vừa
Thấm môi mặn chát
Lệ ̣a theo mưa

Huế mưa!
Huế mưa!

Mưa qua Gia Hội
Mưa về Đông Ba
Tràng Tiền chân vội
Mưa hoài chưa bưa

Huế mưa!
Huế mưa!


Vân Lâu rêu mốc
Cờ đỏ hoen mưa
Đất trời loang máu
Huế buồn.
Tội chưa !

Hà Nguyên Lăng


 

trang hà nguyên lăng

art2all.net