h o à n g x u â n s ơ nhồ như. một [chủng loại khác]

tĩnh lặng. nghe rất thầm
đêm
thở dài
như tiếng rơi mềm của sương
trên sân một đoạn t́nh
buồn chiếc lá tự vẫn
sầu quyên
lối nào đêm. mờ nhạt triệu v́ sao
tóc ngân c̣n chải ánh
sào băng băng
vết thương rồi cũng xanh
dần xanh của hư hao
tháng của ngần ngại
năm của hồ như
đá
yên nằm
 

tĩnh lặng. nghe rất thầm. đêm
thở dài. như tiếng rơi mềm của sương
trên sân một đoạn t́nh buồn
chiếc lá tự vẫn. sầu quyên. lối nào
đêm. mờ nhạt triệu v́ sao
tóc ngân c̣n chải ánh sào băng băng
vết thương rồi cũng xanh. dần
của hư hao tháng. của ngần ngại năm
của hồ như. đá. yên nằm

 

 

HoàngXuânSơn
cuối tháng 12 mườiart2all.net