Hoàng Xuân Sơn

m ạ    k h i   m ô

 


cũng lận chai dầu nhị
thiên đường vô túi áo
của con bảo khi mô
mệt trong người nhớ hít
vài hơi sẽ khỏe liền
vậy mà ḿnh không chịu
nổi mùi dầu gió các
thứ cù là mắc-xu dầu
xanh con ó nhứt là
mùi dầu nhị thiên đường
thôi đành bất hiếu rồi
mạ ơi con thương mạ
nhớ có hồi anh Đỉnh
đi xe vô Đà Nẵng
hít dầu nhị thiên đường
mữa đầy một nón cối
mạ noái tự mi đi
xa bị xe đ̣ dằn
chơ dầu nhị thiên đường
khi mô xài cũng tốt
mạ xài cả đời có
răng mô mà bây sợ
dạ không có răng mô
mạ ơi chừ mạ đi
rồi nỏ c̣n ai dúi
nhị thiên đường vô túi
cái túi lủng như ngày
tháng qua rồi mạ ơi!


HoàngXuânSơn
Vu Lan Bồn Tân Tỵ