Hồ Chí Bửu

 

THƠ T̀NH HỒ CHÍ BỬU 2

Tập thơ thứ 11 của HCB

 

 

B́a Vũ Di

Biên tập Như Khanh

Kỹ Thuật Thiên Di
Chịu trách nhiệm xuất bản Trung Trung Đỉnh
NXB/Hội Nhà Văn


Sách dầy 108 trang - Gồm 59 bài thơ
Ấn phẩm được thực hiện tại Văn Tuyển

Phát hành 12-04-2014

 

~~oOo~~

 

Mời đọc đôi bài thơ trích từ Thơ T́nh Hồ Chí Bửu 2 :


NỖI BUỒN PHƯƠNG CHÂU 2

TIỄN NGƯỜI VỀ UK

VÔ NGÔN

ĐẦU HÀNG

BUỒN CHÚT THÔI

XUẤT CHIÊU ĐẦU NĂM

THƠ NGÀY VALENTINE

CỐ NHÂN

9 LẦN 9 = 81

XIN LÀM RỂ HUẾ

QUÁ ĐÁT

CHIẾN HỮU

ĐƯỜNG NÀO CŨNG VỀ LA MĂ


art2all.net