h o à n g x u â n s ơ n

 

 

k h o ả n g  c á c h

 

càng tra lăo càng nhớ mẹ

bỗng dưng không gian ba chiều

không c̣n phân biệt nếp tẻ

trượt.  như cái diều thăng thiên

 

 

 

v ô  s ự

              kính tặng bác Sỹ

                   gởi Vinh.  và các em

 

vọng vọng vọng.  chồi vọng

bát nhă ch́m can qua

vượt truy đường ngụy thế

con mắt huệ chói ḷa

 

 

lăng thanh.  không nghe ra

tủm tỉm cười.  một ḿnh

là khi hồn rúng động

dưới một trần vô minh

 

 

 

l ậ p  x u â n

 

sắc mùa

ghi buốt không gian

chữ thuyên trầm lănh

đóa vàng nguy nga

thưa em

lời dưới tam ṭa

rút câu vọng niệm

từ tha la ḿnh

[ rồi hóa nhành mai rất xinh

măn khai đêm trước

giật ḿnh xưa sau ] *

 

HoàngXuânSơn

vũ thuỷ

rạng mồng chín tháng giêng năm Quư Tỵ

2013

[ ____ ] * mượn ư thơ thiền Măn Giác


 

 

art2all.net