L KIM THƯỢNG

 

 

 

Thơ Tình Lục Bát 2018:
 

BẾN SNG

 

BẾN TRĂNG

 

C̉ TÍCH

 

ĐỖ QUYN

 

LƯU LY

 

MY TRẮNG

 

NGƯỢC XUI

 

TÌNH HOA

 

VIỄN XỨ

 

ÝN OANH

 

 

 

 

 


art2all.net