L KIM THƯỢNG

 

 

 

Thơ Tình Lục Bát 2018:
 

BẾN SNG

BẾN TRĂNG

CI QU

C̉ TÍCH

ĐỖ QUYN

LƯU LY

MY TRẮNG

NGƯỢC XUI

TÌNH HOA

VIỄN XỨ

ÝN OANH

 

 

 

Chm thơ tnh  2018

 

BỤI TRẮNG - MẬT TNH - HONG LAN

CA DAO - NGUYỆT CA - HUYỀN THOẠI

TAN TRƯỜNG - HUYỀN SỬ - NGY XƯA

ƯƠM TNH - BỘI THỀ - NGƯỜI DƯNG

 

 

 


art2all.net