NGUYỄN CHÍ KHAM

 

art2all.net giới thiệu:

 

 

HÀ NỘI, BƯỚM TRẮNG

Tập truyện thơ của Nguyễn Chí Kham

(NXB Việt An - 2023)

 

 

 

~~oOo~~

Sách dày 410 trang, khổ 5.5in x 8.5in

Number-One Graphic & Printing tŕnh bày b́a và in

Việt An xuất bản

Liên lạc tác giả : nguyenchi52@hotmail.com

~~oOo~~

 

 

a2a mời đọc đôi truyện trong tác phẩm:

C̣n lại

Ḍng thư

Hà Nội, Bướm Trắng

Không đi xa nữa

Muôn dặm thời gian

Sơ Dạ Hương

 

art2all.net