PhamPhanLang

 

 

MỘNG VỀ

 

Đêm đêm mơ ước mộng về
Gặp người trong mộng tỉ tê nỗi ḷng
Chong đèn cô tịch pḥng không
Gió đông buốt lạnh nụ hồng tàn phai...

phamphanlang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net