PhamPhanLang

 

VÀNH KHUYÊN VÀ NÀNG

  

Vành khuyên lẻ bạn
Đậu ở cành chanh
Mắt chim dáo dác
Nh́n quanh t́m quanh

Ở một ḍng sông
Có người con gái
Đầu cài nhánh bông
Như khăn sô trắng

Trông thấy nàng buồn
Chim bay đến nhanh
Líu lo chim hót
Lệ nàng thôi tuôn

Kể từ hôm ấy
Bên cạnh ḍng sông
Vành khuyên và nàng
Trở thành đôi bạn

Chim thôi cô lẻ
Buồn nàng qua nhanh
Ngày ngày chim hót
Mắt nàng long lanh......

phamphanlang

 

 

 

 

art2all.net