Phương Tấn

 

 

09 BI THƠ LỤC BT NGẮN

 

-1-

 

NGỌT NGO BƯỚM HT
GIỮA LNG NHN GIAN


Lượn lờ đọt la giỡn cy

Tre ku kẽo kẹt vướng đầy bến sng
My xanh xanh, bướm hồng hồng
Ngọt ngo bướm ht giữa lng nhn gian.
 

 

 

-2-

 

PHẤT PHƠ CNH LỤA
LA Đ BNG DUYN


Em cười yểu điệu m m
Chừng nghe xun động bốn bề ra hoa
Ght gh o bướm điệu đ
Phất phơ cnh lụa la đ bng duyn.

 

 

 

-3-

 

VỊN VAI KẺ LẠ
KHOE T O XUN


Sng chao giữa chốn v thường
Dưng khng cuồn cuộn tnh trường trong ta
Một o bươm bướm mặn m
Vịn vai kẻ lạ khoe t o xun.

 

 

 

-4-

 

HT H LẠ QU
TA DƯỜNG TƯƠNG TƯ


Bướm hồng, hồng ngt sớm mai

Bay qua bỏ lại thin thai giữa đường
Rụng đầy trong gi mi hương
Ht h lạ qu ta dường tương tư.

 

 

 

-5-

 

GẦN GẦN NHƯ BƯỚM
XA XA NHƯ NGƯỜI

C người phụng phịu ght gh

Ngăm nghe bỏ phứt lại m đến gi
O từ ci mộng bước ra
Gần gần như bướm xa xa như người.

 

 

 

-6-

 

NGƯỜI XƯA VẪN ĐỢI
CHỜ NHAU TIẾNG CƯỜI


Bướm đu bướm đậu vườn hoang
Cho trầu trỗ l cho vng buồng cau
Giếng xưa bỗng động tiếng gu
Người xưa vẫn đợi, chờ nhau tiếng cười.

 

 

 

-7-

 

DNH TRN VAI BƯỚM
CHỢT THM TIẾNG XƯA


Hồ như trời đất mộng du
Cởi dy buộc nắng cho trn vo đm
Dư m vng rụng bn thềm
Dnh trn vai bướm chợt thm tiếng xưa.

 

 

 

-8-

 

NHỚ AI,
DẠ ĐẬU M U M CHỜ


Bướm đi bướm bỏ lại buồn

Hạ chưa hết hạ chuồn chuồn ku thu
Thương ai, lng tạt sương m
Nhớ ai, dạ đậu m u m chờ.

 

 

 

-9-

 

TNH TANG TCH TỊCH
ĐI ĐNG TƯƠNG TƯ


Trăng ngồi nhng nhẽo cng sao

Bướm tha cọng nắng thả vo giy oan
Tnh ku tch tịch tnh tang (*)
Tnh tang tch tịch đi đng tương tư.
_________
(*) Ca dao


(Cali USA, Xun Đinh Dậu 2017)


 

Trang Phương Tấn

art2all.net