THẠCH ĐÀ

 

MỘT CÁI ĐẦU RỖNG

  
Một cái đầu rỗng
Không có năo
Tưởng như là xác đậu
Một cái đầu rỗng
Không có năo
Tưởng như là đất
Chào đầu đất
Chào đầu bă đậu
Cái đầu bị tẩy năo
Cái đầu giáo điều
Cái đầu rập khuôn
Không thông minh
Không suy xét
Chỉ là cục thịt mang trên cổ
Ích lợi ǵ cho ai!


THẠCH ĐÀ

 

 

art2all.net