THẠCH ĐÀ


 

NIỀM TIN

 

Tặng Trần Đức Tín – Khét


 

 
Lấy ǵ để cứu vớt niềm tin
Trước buổi trưa mưng mủ
Lạy Chúa cầu cho con chiên đừng bỏ nước trời
Mô Phật phật tử đừng quên Niết Bàn
Kính thưa Các-Mác đảng viên đừng quên thiên đường trên mặt đất
Anh ấy là giáo viên
Bây giờ đi phụ hồ
Anh ấy đă không biết luật chơi
Đă không chấp nhận luật chơi
Nên anh ấy bị đào thải
Anh ấy dạy học không thấy vinh
Phụ hồ không thấy nhục
Cầu cho con chiên đừng rời Chúa
Cầu cho phật tử đừng rời Phật
Cầu cho đảng viên đừng rời xa Các-Mác
Nếu tôi là bác sĩ
Cũng khổng thể kê đơn cho xă hội bây giờ
Tuổi bốn mươi không c̣n mơ hồ nữa


22/6/2018
THẠCH ĐÀ
(Cà Mau )

 

 

art2all. net