đặng lệ khánh

 

 

 

To One Who Borrows Tears

 

 

 

‘Cause I don’t cry, the remaining tears are still there.

Go ahead and borrow. Borrow them for writing poetry.

The tears will soon dry and Time pass by so quickly.

Please hurry up, the tears will not wait.

 

Teardrops are very light but make the heart heavy.

Seems like not a lot, but they keep falling without end.

Life basically is filled with sorrows and bitterness.

Please write poetry with looks of joyful mirth.

 
Tears by its nature are salty, so remember to mix early sunshine.

The color of golden honey with slight flower fragrance.

The words will become sweeter with artistic colors.

Poetry will be clear like drops of morning dew.

 

When borrowing tears, you don’t need a receipt.

As for cost and profit, I will ask for payment in the next life.

You will have to wander for thousands of reincarnations.

Until you have repaid the debt that you owe me.

 

Đặng Lệ Khánh

Translated by Vương Thanh

 

 

~~oOo~~

 

 

d ư  l ệ

                 

           Gởi người Vay Lệ

 

không khóc nên lệ dư c̣n đó

Người cứ vay, cứ mượn để làm thơ

Lệ chóng khô và thời gian trở gió

Xin nhanh tay, lệ rơi chẳng đợi giờ
 

Lệ nhẹ tênh mà làm ḷng trĩu nặng

Nh́n chẳng nhiều mà rơi măi không vơi

Đời đă vốn có quá nhiều cay đắng

Xin làm thơ bằng ánh mắt reo vui
 

Lệ vốn mặn nhớ ḥa thêm nắng sớm
Màu mật ong có thoảng chút hoa hương

Lời sẽ ngọt và nét càng bay bướm

Thơ sẽ trong ngần như giọt tinh sương

 

Khi vay lệ người không cần biên nhận

Vốn lẫn lời sẽ tính sổ đời sau

Người sẽ phải lang thang t́m muôn kiếp

Đến khi nào trả được nợ cho nhau

Đặng Lệ Khánh

 

 

art2all.net