Huyền Thoại Tiêu Sơn

Tôn Thất Hùng 

 

Phạm Thái

 

Bao mùa xuân

Bao ngày xuân

Ta nghe ngựa mỏi yên chồn

Ta nghe gươm lỏng tay chùn môi tê

Sự đời nát chén si mê

Dốc bầu đối bóng ê chề tháng năm

 

 

 

Trương Quỳnh Như

 

Quỳnh Như ơi ai tri âm

Cố nhân ôi đă ngọc trầm châu rơi

Thiên thu đa tạ t́nh người

T́nh Ta, Lư Tưởng mặc đời bể dâu

 

 

 

Bạt

 

Giai nhân hề từng đêm sâu

Bắc đẩu hề sáng tinh cầu cô đơnTHƠ

HOME