phan bá thụy dương

Bài tiễn biệt cụ Hà Thượng Nhân

 
 

về đâu cánh vạc chân như

có qua thủy mộ huyết hư chập chờn

 

người đi sấm vỗ càn khôn

nhịp khua long trượng

động hồn lửa thiêng

 

nhập ḍng sinh hoá vô biên

biển mê bến ngộ đôi miền tịch lương

 

bay đi - lăo hạc vô thường

hóa thân vào cơi vĩnh hằng an nhiên.


phan bá thụy dương * 15/10/2011

 

trang phan bá thụy dương

art2all.net