Song Nhị

 

 

Ra Mắt Sch:

 

TUYỂN TẬP VĂN 50 NĂM CẦM BT

 

Tc giả SONG NHỊ

 

 

Vo lc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật 17 thng 4 năm 2016

tại CLB My Bốn Phương / Ta soạn tạp ch NGUỒN

số 730 South 2nd Street, San Jose, CA 95112

 

Lin lạc tc giả: 408-209-0292

songnhi.us@gmail.com

 

 

~~oOo~~

 

 

 

 

art2all.net