Thi Bạch Vn

 

 

HƯƠNG SẮC MA XUN #2
 Ngy đi thng lại ma xun đến,
Vạn vật long lanh pht chuyển mu .
Rung rinh trước gi mai, đo nở,
Nhn nhẩy ngoi song nắng lụa bay

Se sẻ khua cnh cao tíng hót
Tơ hồng đan vng ḿy từng my .
Trải gấm vm cao đan ngũ sắc,
Phấn hương thơm ngt cả trời chu

Thái Bạch Vn

   

 

 

 

art2all.net