J A C Q U E S   P R É V E R T

( 1900 – 1977 )

chuyển ngữ : thân trọng sơn

LE TENDRE ET DANGEREUX  VISAGE

DE L’AMOUR

 

 

Le tendre et dangereux

visage de l’amour

m’est apparu un soir

après un trop long jour

C’était peut-être un archer

avec son arc

ou bien un musicien

avec sa harpe

Je ne sais plus

Je ne sais rien

Tout ce que je sais

c’est qu’il m’a blessée

peut-être avec une flèche

peut-être avec une chanson

Tout ce que je sais

c’est qu’il m’a blessée

blessée au cœur

et pour toujours

Brûlante trop brûlante

blessure de l’amour.

 

 

 

BỘ MẶT DỊU HIỀN

VÀ NGUY HIỂM  CỦA T̀NH YÊU

 

 

Bộ mặt dịu hiền và nguy hiểm

của t́nh yêu

đă hiện ra với em

một buổi chiều

sau một ngày dài đằng đẵng

Có lẽ đấy là một xạ thủ

với cây cung của chàng

hoặc là một nhạc công

cùng với chiếc thụ cầm.

Em không biết nữa

Em không biết ǵ hết

Điều mà em biết

là chàng đă làm em bị thương

Có lẽ bằng một mũi tên

Có lẽ bằng  một bài hát

Điều mà em biết

là chàng đă làm em bị thương

bị thương ở tim rồi

và đời đời

Nóng nóng như đốt như thiêu

vết thương của t́nh yêu.

 

 

 

 

trang thân trọng sơn

 

art2all.net