LỊCH SỬ Đ NẴNG

 

Lời ni đầu

 

Chương 1 : Tổng Quan về Đ Nẵng

 

Chương 2 : Bnh Minh của Đ Nẵng trong

                     Lịch Sử Việt Nam

 

Chương 3 : Đ Nẵng dưới thời cc Cha Nguyễn

 

Chương 4 : Đ Nẵng trong hai thế kỷ

                      tiếp xc với Ty phương

 

Chương 5 : Đ Nẵng trong nội chiến

 

Chương 6 : Vai tr của Đ Nẵng trong

                      nửa trước thế kỷ XIX

 

Chương 7 : Đ Nẵng dưới thời cc vua đầu

                       Nh Nguyễn

 

Chương 8 : Đ Nẵng, nơi thử lửa đầu tin

                         giữa hai nước Việt Php

 

Chương 9 : Đ Nẵng v bước đầu của lịch sử

                     vong quốc

 

Chương 10 : Đ Nẵng trong thời kỳ

                       Php tiến hnh xm lược

 

Chương 11 : Đ Nẵng trong 62 năm Php thuộc

                       ( chnh trị , x hội, tn gio )

 

Chương 12 : Đ Nẵng trong 62 năm Php thuộc

                       ( kinh tế, thương mại )

 

Chương 13 : Đ Nẵng ( 1950-1975 )

 

 

ooOOoo

 

Khi kết thc thin bin khảo ny năm 1974, người viết đ c nhận xt rằng :

Trong hiện tại v tương lai, Đ Nẵng lun giữ một vai tr chiến lược quan trọng, một gi trị kinh tế, giao thng, thương mi lớn lao đối với miền Trung Việt Nam .

Nếu được khai thc đng mức, Đ Nẵng sẽ c một tầm vc quốc tế m sự đng gp của n sẽ vượt bin giới quốc gia để đẩy tới tận miền Trung v Nam Lo cng Đng Bắc Thi Lan.

Sau hơn 30 năm nhn lại, người viết vẫn giữ nguyn nhận xt đ ( trang 376)

Sch gi mỗi cuốn $15 USD .

Mua sch trực tiếp với tc giả được free cước ph bưu điện trong nước Mỹ v c chữ k lưu niệm .

L/L tc giả : huonganvo@yahoo.com

Chi phiếu xin đề : Kathy Vo

Gởi về :                  1464 Sunbeam Cir.

                          San Jose, CA 95122

 

 

Bn lề :

Đ Nẵng 150 năm nhn lại

 

TRANG V HƯƠNG AN

art2all.net

Lịch Sử Đ Nẵng

V Văn Dật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---&&&---

 

 

 

   
1