V Thạnh Văn

V Thạnh Văn

 

 

 

 

QUI LUẬT

 

Lấy rượu ngon luận rượu
Lấy tnh thm nui tnh
Lấy nghĩa su trả nghĩa
Lấy ơn dy đền ơn

*****
Nghĩa trọng đi qun tử
Lễ trọng tiếp hiền nhn
Tnh, đem tnh tri buộc
Đức, dng đức bo n

Thp qu đc gươm bu
Đ qu thử vng rng
Bo ging nung ch cả
Thời gian tụ kim cương

*****
Kh khăn rn kh phch
Gian trun luyện anh ho
Kỳ mưu đoạt dị sĩ
Bu đao tranh quần hng

ph hư dật sĩ
V THẠNH VĂN

 

 

Photo V Thạnh Văn

 

art2all.net