TRẦN DZẠ LỮ


 

BẤT XUÂN
 Không đợi xuân cũng về
Chẳng mong xuân vẫn lại
Riêng em chừ xa ngái
Bắt t́nh, t́nh sơn khê…


Đêm nằm nghe ngoài kia
Ai reo ḥ trừ tịch
Pḥng không, nh́n tờ lịch
Năm mới sầu chưa đi…


Bạn xa chửa thấy về
Rượu đầy, Ta độc ẩm
Đâu dám mơ kinh kỳ
Giang hồ chôn… trường hận!


Hồ đời ai vấy bẩn
Để gió cuồng sân si?
Bắt xuân để làm ǵ
Khi chí cùn, lỡ vận ?


Trần Dzạ Lữ

 


 

art2all.net