tranh  Vơ Công Liêm

BÊN KIA NÚI / BEYOND THE MOUNTAIN

Khổ: 14” X 18”. Trên giấy cứng. Acrylics+Mixed+Acrylic-ink+House-paint. Vcl#1672017.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net