tranh  Vơ Công Liêm

BÓNG TÀ NHƯ GIỤC CƠN BUỒN / MELANCHOLIA

Khổ 12” X 18”. Trên giấy mỏng. Acrylics+India-ink+House-paint. Vcl#1062014. 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net