tranh  Vơ Công Liêm

'CHÂN DUNG TTKM' / 'TTKM' S PORTRAIT'

Khổ 15” X 22”. Trên giấy cứng. Acrylic+Mixed+ House-paint. Vcl# 1062013.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net