tranh  Vơ Công Liêm

CHÂN DUNG TỰ HỌA 2018 / SELF PORTRAIT 2018

Trên giấy bià. Khổ 12” X 16” Acrylics+House-paint. Vcl# 512018

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net