tranh  Vơ Công Liêm

NIGHTFALL / CHẠNG VẠNG

Khổ 12” X 16” Trên giấy bià. Acrylics+Mixed. Vcl# 1582018 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net